در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه‌ی انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی، نمیتوانی حقیقت را کشف کنی، فقط در آینه‌ی انسانی دیگر است که میتوانی خودت را کامل ببینی.


📕 #ملت‌_عشق